• Çözümler (11)
 • Referanslar (1)
  Müşterilerimiz bizim partnerimizdir. Kendimizi onların durum ve branşlarına göre pratik olarak yönlendiriyoruz. Onların istekleri bizim için en önemli nokta olmakla birlikte yön ve kalite ölçümüzü onlar belirler.
  Buna örnek olarak aşağıda ismini saydığımız müşterilerimiz Doküman Yönetimi, İş Akışı Yönetimi ve Arşivlemede 4Unit & COI-BusinessFlow’un kalitesine güvenmektedir.

  • Framatome (eski adıyla Siemens Elektrik Atom Santralı), Erlangen

              Farklı lokasyonlarda 2000 kullanıcı ile sistem dokümantasyonlarının yönetimine (örneğin raporlar, çizimler, teknik belgeler), veri tabanına dayalı raporlamalar, geniş kapsamlı iş süreçleri, dokümanların onaylanması ve dağıtılması gibi işlemlerin yanında her an kullanıma hazır halde bulunan server çözümleri uyarlanmıştır.
   

  • Framatome Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF), Lingen

             SAP R/3 dokümanlarının 4Unit & COI-ArchiveLink ve 4Unit & COI-PDMLink ara birimi üzerinden arşivlenmesi, Outlook bağlantısı, harici ve dahili norm ve kuralların yönetimi, sertifikaların otomatikman 4Unit & COI-IntelliDoc ile sınıflandırılması; Framatome Advanced Nuclear Fuels  GmbH'da kullanılmaktadır.
      

  • ExxonMobil Gas (eski ismiyle BEB), Hannover
             4Unit & COI-BusinessFlow aracılığı ile 16 lokasyonda komple ağ ve sistem dokümantasyonlarının yönetimi, şirket için özel hazırlanmış onay iş süreçleri, 80 kullanıcı tarafından belge ve plânların kalite kontrolü sağlanmakta (harici olan müteahhitlerden gelen çizimlere büyük önem  verilmekte). Ayrıca muhasebe bölümü için SAP R/3 bağlantısı tasarlanmış ve takriben bağlantıda 1 milyonun üzerinde doküman bulunmaktadır.
      

  • Vattenfall Europe (eski ismiyle VEAG), Berlin
             Altı konvansiyonel elektrik santralının belgeleri 4Unit & COI-BusinessFlow ile yönetilmekte. Teknik odaların ve parçaların yapısal yönetimi, KKS yapı bilgileri ile SAP ortamında otomatik üretim, özel bir Çizim (Plot) Yönetim Sistemi, geniş kapsamlı çizim çıktıları (plotter-pilotlayıcı, çizici) hepsi 4Unit & COI-BusinessFlow tarafından sağlanmakta ve 4 milyonu aşan doküman kapasitesi ile 350 kullanıcı çalışmaktadır
    .
  • TÜV (Teknik Denetleme Kurumu) Süddeutschland
             - TÜV Norm Servisi:
  4Unit & COI-BusinessFlow ile kâğıt formunda bulunan Norm-Servis işlemlerinin kurum genelinde elektronik Norm-Servisine uyarlanması, Web Gezginci’sinden dünya çapında milyonlarca norm araştırması yapan TÜV elemanları, elde edilen PDF formatındaki bilgileri sisteme aktarabilmeleri için Web-Frontend'in TÜV Intranet'ine entegresi.
     - TÜV ITAS-Arşiv:
  4Unit & COI-BusinessFlow baz alınarak TÜV için bir genel arşiv sistemi tasarlanmıştır. SAP R/3 sisteminde bulunan TÜV raporları, ticari ve idari dokümanların bir import server ara birimi ile tescilli TÜV kontrol raporlarını alması, bir çok Linux serverde çalışan arşiv sisteminin uyarlanması ve işlem gören 4 milyona yakın doküman.
       

  •  Flughafen München GmbH (FMG) Münih Havalimanı
             Tam entegre Doküman ve Arşiv Yönetimi, teknik belgelemede kullanılan büyük ölçekli plânların desteklenmesi, paralel yönetilen SAP R/3 arşivleri, resim ve yayın arşivleri, Office dokümanlarının yönetimi, Sun Solaris kümeleme (Cluster), 380 kullanıcı ile 4 milyonun üzerinde doküman kapasitesi.
       

  •  MAN Roland Druckmaschinen AG (MAN Baskı Makinaları)
             Bir çok dilde çizimler, elektronik plânlar ve makine dokümantasyonlarının ve kemerli baskı makinesi çıktılarının yönetilmesi, On Demand fonksiyonları ile gereken dilde çabuk baskı yapma imkânını sunan Doküman Yönetim Sistemi, çeşitli iş bölümlerinin iş birliğini kapsayan "Life-Cycle-Management", yasalar çerçevesinde belirlenen ve güvenlik derecesine tabi olan ürünlerin satışının, servisinin ve yedek parçalarının sınıflandırılması ve yönetilmesi, baskı makinelerine ait
  özel uygulamaların 4Unit & COI-BusinessFlow tarafından yönetilmesi, makine teslimatında yazılımların CD'lere aktarılabilmesi için CD yazım istasyonuna teslimini kapsayan sistemde şu anda 900 eleman çalışmakta ve 2 milyonun üzerinde doküman yönetilmektedir.
       

  •  DEKRA Automobil AG (Araç Denetleme ve Kontrol Kurumu)
             DEKRA genelindeki ana süreç olan teknik denetimler ve bilirkişi raporlarından (örneğin; denetim raporları, kaza resimleri, faturalar, otomobillerin ana ve çürük gaz muayenelerine ait belgeler, kaza ve hasar raporlarından oluşan belgeler vs.) oluşan ve farklı sistemlerden alınan bilgilerin birleştirilmesi ile 4Unit & COI-BusinessFlow sistemi ile yönetilmesi ve arşivlenmesi, merkezde (Stuttgart) 500 kullanıcı ve diğer lokasyonlardan (Yönetim veya Denetim Þubeleri) arşiv sistemine ve dokümanlara Web Gezginci’i üzerinden erişim ve yılda 15 milyon yeni doküman ile büyüyen 70 milyonluk bir veri hacmi bulunmaktadır.
       

  •  INA Schaeffler KG, Herzogenaurach
             Þirket genelinde bütün dokümanların (örneğin çizimler, raporlar, formlar, normlar, notlar vs.) 4Unit & COI-BusinessFlow ile yönetilmesi, CAD sistemlerine ve SAP R/2'ye yapılmış olan bağlantılar, email ve fax işlemleri için anlık iş süreçleri, dünya genelinde 50 farklı lokasyondan 6000 kullanıcı (günlük 2000 paralel kullanıcı) erişim kapasitesi, 15 milyonun üzerinde doküman hacmi ve günlük 11000 yeni doküman girişi ile 1 saate 1450 doküman işlenmeketedir.
       
  •  Müşteri Listemizden Bazı İsimler
  Adam Opel AG
        Bayer AG
  Beiersdorf AG       Bionorica GmbH
  DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH
        EADS SPACE Transportation
  Merz + Co. GmbH & Co.       Landesbank Hessen-Thüringen
  Lichtwer Pharma AG       Sankyo Pharma GmbH
  Schuler Pressen GmbH & Co
        Siemens AG Medical Solution
  Stadtwerke Hannover AG
        Volkswagen AG
   
 • Entegrasyon (8)
 • Endüstri (10)
 • Hizmet Alanları (9)

  Hizmet Alanları

   
  Bir uzmanlık alanında etkin misiniz? Doküman kaydının veya yönetiminin optimize edilmesi için bir çözüm mü arıyorsunuz? Günlük işinizin yükünü rutin etkinliklerden mi hafifletmek istiyorsunuz? Belgelerinizin muhafazası için yasal taleplerin gerçekleşmesi sizce önemli ve neredeyse otomatik olarak mı gerçekleşmeli? Başka bölümlerle, daha hızlı ve daha maliyet etkinlikli işbirliği için optimize etme imkanları mı arıyorsunuz? Çözümlerimiz, yasal taleplerinizin yerine getirilmesini (örneğin muhafaza görevleri vs.) destekler, aynen tek tip bilgi temelinin yapımında veya süreç optimize edilmesinde olduğu gibi.
   
  Piyasada etkin olduğumuz pek çok yılda, sadece farklı branşlarda değil, bilakis farklı bölümlerde de Know-how elde etme imkanına ulaştık. Bu sayede, tedarik, üretim, pazarlama veya servis gibi farklı alanlar için çözümler ve danışmanlıklar sunabilecek konuma geldik.
   

   

 • Ürünler (4)

  Ürünler ve Çözümler

   
  4Unit çözümleri istikrar, yenilik, kararlýlýk ve müþteri memnuniyeti anlamýna gelir. Önde gelen kuruluþlar yýllardýr Kayýt Yönetimi, Bilgi Yaþam Döngüsü Yönetimi , Ýþ Süreç Yönetimi ve Kurumsal Ýçerik Yönetimi (ECM) çözümlerimize güvenmektedir. 4Unit SI'nin çözümleri ve ürünleri, aðýrlýklý olarak endüstride standart çözümler haline gelmekle birlikte, kurumlar, kuruluþlar, holdingler ve diðer branþlarý da kapsamaktadýr.
   
  4Unit EDÝYAS®, 4Unit & COI-BusinessFlow®, 4Unit & COI-Xtrend®, 4Unit & COI-connectYoo®, 4Unit & COI-Ravel®, 4Unit & COI-Dossier®, 4Unit & COI-Floware®, 4Unit & COI-Prozessmanager®, 4Unit & COI-Teleflow®, 4Unit & COI-Intellidoc® ürün ve çözümleri Avrupa'da önde gelen sistemler arasýndadýr. Bu, önde gelen uzmanlarýn kapsamlý araþtýrmalarý ile kanýtlanmýþtýr.
   
  Standart çözümlerimize ilaveten özel kullaným ve uygulama ortamlarýda hýzlý kullaným için hazýr halde bulunan ready-to-run komple çözümlerimiz vardýr. Otomotiv, Ýlaç Sanayii, Kamu Yönetimi vs. gibi branþlar için kapsamlý çözümlerimiz kuruluþunuzdaki önemli süreçlerin ideal bir þekilde uygulanmasý ve desteklenmesini saðlar.
   
  Kuruluþunuzun gelecekteki baþarý garantisi için ilk adým; 4Unit ürünleri ve çözümleri
   
  • Geliþmiþ ürünler, taleplerinizin optimal uygulanmasýný güvence altýna alýr

  • Komple ve Branþlara yönelik çözümler hýzlý kullaným ve uygulamaya olanak saðlar

  • Modern ve gelecek için güvenli olan sistem mimarisi, bilgi iþlem maliyetinizin azalmasýný ve ayný zamanda yatýrýmlarýnýzýn korunmasýný saðlar

   

 • Videolar (2)
 • 4Unit Systems Integration (3)

  4Unit Systems Integrationun vizyonu; iþ ortaklarýmýza ve müþterilerimize çok yönlü Bilgi Teknolojisi hizmeti sunmak, müþterilerimizin gereksinimleri doðrultusunda çözümler üreterek onlarýn iþ akýþlarýný optimize etmek ve böylece kendi iþ alanlarýnda odaklanmalarýný saðlamaktýr.

  Bu amacýmýzýn gerçekleþmesinin önemli temelleri bir taraftan uzman ekibimizin Bilgi Teknolojisi alanýndaki uzun vadeli tecrübesi, diðer taraftan da bu alandaki en modern teknolojileri baz alarak hazýrlamýþ olduðumuz Doküman Yönetimi, Elektronik Form Ýþleme, Ýþ Akýþý Yönetimi ve Arþivleme Sistemlerimiz ile hizmetlerimizi sunmaktayýz.

  Hizmet alanlarýmýz:

   • Danýþmanlýk & Destek
    Geniþ kapsamlý/karmaþýk taleplerin çözümlenmesi, üretilmesi tanýtýmý ve eðitiminde aþamasýnda danýþmanlýk ve destek  

   • Uyarlama
    Geniþ kapsamlý, karmaþýk ve standart yazýlýmlarýn uyarlanmasý ve Varolan uygulamalarýn yenilenmesi, geniþletilmesi ve geliþtirilmesi

   

  Bunlarýn dýþýnda 4Unit Systems Integration Kurumsal Ýçerik Yönetimi için çözüm, sunucusudur.

   

  Dokümantasyon, Doküman Yönetimi, Ýþ Akýþý Yönetimi, Arþiv Yönetimi, Arþivleme, Kayýt Yönetimi, Bilgi-Yaþam döngüsü Yönetimi, Information Lifecycle Management - ILM