Ürünler ve Çözümler

 
4Unit çözümleri istikrar, yenilik, kararlýlýk ve müþteri memnuniyeti anlamýna gelir. Önde gelen kuruluþlar yýllardýr Kayýt Yönetimi, Bilgi Yaþam Döngüsü Yönetimi , Ýþ Süreç Yönetimi ve Kurumsal Ýçerik Yönetimi (ECM) çözümlerimize güvenmektedir. 4Unit SI'nin çözümleri ve ürünleri, aðýrlýklý olarak endüstride standart çözümler haline gelmekle birlikte, kurumlar, kuruluþlar, holdingler ve diðer branþlarý da kapsamaktadýr.
 
4Unit EDÝYAS®, 4Unit & COI-BusinessFlow®, 4Unit & COI-Xtrend®, 4Unit & COI-connectYoo®, 4Unit & COI-Ravel®, 4Unit & COI-Dossier®, 4Unit & COI-Floware®, 4Unit & COI-Prozessmanager®, 4Unit & COI-Teleflow®, 4Unit & COI-Intellidoc® ürün ve çözümleri Avrupa'da önde gelen sistemler arasýndadýr. Bu, önde gelen uzmanlarýn kapsamlý araþtýrmalarý ile kanýtlanmýþtýr.
 
Standart çözümlerimize ilaveten özel kullaným ve uygulama ortamlarýda hýzlý kullaným için hazýr halde bulunan ready-to-run komple çözümlerimiz vardýr. Otomotiv, Ýlaç Sanayii, Kamu Yönetimi vs. gibi branþlar için kapsamlý çözümlerimiz kuruluþunuzdaki önemli süreçlerin ideal bir þekilde uygulanmasý ve desteklenmesini saðlar.
 
Kuruluþunuzun gelecekteki baþarý garantisi için ilk adým; 4Unit ürünleri ve çözümleri
 
  • Geliþmiþ ürünler, taleplerinizin optimal uygulanmasýný güvence altýna alýr

  • Komple ve Branþlara yönelik çözümler hýzlý kullaným ve uygulamaya olanak saðlar

  • Modern ve gelecek için güvenli olan sistem mimarisi, bilgi iþlem maliyetinizin azalmasýný ve ayný zamanda yatýrýmlarýnýzýn korunmasýný saðlar